Zrównoważony rozwój w Polsce

Wszystkie firmy energetyczne stoją dziś przed wyzwaniem, jak odpowiedzieć na wzrastające potrzeby energetyczne, stawiając jednocześnie czoła zmianom klimatycznym i wyczerpywaniu się surowców. To dlatego zrównoważony rozwój jest osią naszej strategii. Chcemy zmieniać oblicze energetyki, oferując naszym klientom praktyczne rozwiązania energetyczne.

Pragniemy odpowiedzieć na trzy główne wyzwania:


1. Środowisko: stawienie czoła zmianom klimatycznym i ochrona różnorodności biologicznej

Jednym ze sztandarowych projektów Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju jest uruchomienie Zakładu Odzysku Węgla z Hałd Pogórniczych ZOWER w Rybniku, dzięki któremu oszczędzamy węgiel dla dobra przyszłych pokoleń. Ponadto w spółce ZOWER stworzyliśmy nowe miejsca pracy dla regionu, a po zakończeniu projektu zdegradowane ekologicznie tereny dzisiejszych hałd staną się terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi dla lokalnej ludności.

Wszystkie polskie spółki zaadaptowały wypracowaną w Grupie politykę bioróżnorodności i angażują się lokalnie w działania na tym polu.

2. Odpowiedzialność społeczna: ułatwianie dostępu do energii i nawiązywanie bliskich więzi ze społecznościami lokalnymi

Polskie spółki szczególną opieką otaczają swoich wrażliwych klientów.
EC Zielona Góra podpisała z władzami miasta porozumienie o wspólnym programie pomocy społecznej. Do tej pory skorzystało z niego 250 najuboższych rodzin.
EDF Kraków od czterech lat wspólnie z dystrybutorem ciepła MPEC prowadzi akcję wspierania najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta. Co roku przekazuje czek na zakup ciepła pozarządowym organizacjom społecznym.
Kogeneracja posiada 10-letnie tradycje patronatu energetycznego nad Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii we Wrocławiu. W ramach tej tradycji związki zawodowe i pracownicy spółki wspierają ośrodek poprzez działalność edukacyjną w zakresie racjonalnego gospodarowania energią, a także podjęli się działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku.
EDF Polska Oddział Wybrzeże realizują Program Pomocy Klientom Najbardziej Potrzebującym w ramach Akcji Podaj Dalej Ciepło. Na stronie www.podajdalejcieplo.pl internauci typują organizację, której EDF Polska Oddział Wybrzeże udziela wsparcia.

3. Zarządzanie: udział w debacie o zrównoważonym rozwoju – dialog, informacje i komunikacja

W czerwcu 2009 roku prezes EDF Polska wraz z innymi przedstawicielami firm polskiej branży energetycznej podpisał Deklarację w sprawie Zrównoważonego Rozwoju. Wydarzenie to zapoczątkowało cykl corocznych spotkań oraz inicjatyw pod wspólną nazwą „Odpowiedzialna energia”.